Παραδοτέα του έργου

IO1 - Μια ολοκληρωμένη ανάγνωση των εδαφών - Περίληψη των κυριότερων σημείων​.

IO2 - Πακέτο μαθημάτων μάθησης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των γυναικών και την προώθηση των ευκαιριών απασχόλησής τους στον τουριστικό τομέα

IO3 - Άτλας για την ενίσχυση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς συγκεκριμένων περιοχών 5 ευρωπαϊκών χωρών

IO4 - Εγχειρίδιο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που εργάζονται με γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση

Υλικό διάχυσης

Coming Soon

Comments are closed.